doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave (1989). V roku 2013 získal titul docent na Fakulte architektúry s habilitačnou prácou „Drevené artikulárne a tolerančné kostoly na Slovensku“. Vyše dvadsať rokov pôsobí v oblasti ochrany pamiatok a pamiatkového fondu, v súčasnosti ako riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Žilina. Bližšie sa venuje ľudovej a drevenej sakrálnej architektúre. Niekoľko rokov pracuje.

V máji si pripomenieme významnú udalosť, ktorá sa zapísala do histórie mesta a značne ovplyvnila aj vtedajší život Žilinčanov. Udelením výsad Privilegium pro Slavis došlo k zrovnoprávneniu Nemcov a Slovákov žijúcich na území mesta. O návšteve uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého v Žiline, ako aj o udelení výsad sme sa rozprávali s Milošom Dudášom, riaditeľom Krajského pamiatkového úradu Žilina.

1. V piatok 7. mája 2021 uplynie presne 640 rokov od okamihu, keď mesto Žilina navštívil uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký z rodu Anjou. Čo sa vám pri tomto dátume vybaví?
Tento dátum nie je dnes všeobecne známy, a to ani pre obyvateľov samotnej Žiliny. No meno panovníka Ľudovíta I. Veľkého azda áno, a to predovšetkým v spojení so známym „Privilégiom pro Slavis“. Mimochodom, pravdepodobne on a jeho otec, Karol Róbert z Anjou, boli jediní uhorskí panovníci, ktorí osobne navštívili toto mesto.

2. Do akého mesta prišiel uhorský kráľ Ľudovít?
Prišiel do mesta, ktoré sa len pred niekoľkými desaťročiami nanovo sformovalo. Zásluhu na tom mali predovšetkým nemeckí kolonisti, ktorí mu vtlačili súčasnú urbanistickú podobu. Charakterizuje ju oválny pôdorys, ktorý chránili vodné priekopy a drevozemné valy. Jeho jadro tvorilo trhové, takmer štvorcové, námestie s rozmerom cca 100 x 100 m, kde každú stranu delilo desať parciel. Tam v tom čase stáli najmä drevené prízemné a len výnimočne kamenné poschodové domy.

3. Listina, ktorou Ľudovít I. Veľký zrovnoprávnil rozhádaných Slovákov a Nemcov na stredovekej žilinskej radnici, sa tradične nazýva “Privilegium pro Slavis” (Privilégium pre Slovákov). Je toto označenie korektné?
Neviem presne posúdiť, či predmetné pomenovanie je z historického hľadiska úplne správne, nie som vzdelaním historik a človek, ktorý by sa osobitne venoval či špecializoval na obdobie stredoveku. Podľa môjho názoru sa tento názov už v odbornej i laickej verejnosti celkom vžil a nebolo by najšťastnejšie ho nejako meniť či razantnejšie upravovať.

4. Aký je váš postoj k pôsobeniu Anjouovcov v Uhorsku?
Myslím si, že pre krajinu boli veľkým prínosom, a to nielen preto, že stabilizovali politickú moc a poriadok v Uhorsku, ale aj preto, že vo veľkej miere podporovali rozvoj miest a zásadným spôsobom prispeli k rozvoju obchodu a remesiel. Uhorsko v storočí, keď sedeli na jeho tróne, bolo európskou veľmocou.